Behandling

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi bygger på teorier om vad som formar våra tankar och beteenden. Enligt inlärningsteorin så har alla beteenden lärts in, antingen genom egna erfarenheter eller genom att som barn ha observerat andras beteenden. Metoden går ut på att lära sig nya sätt att tänka eller göra saker på vilket leder till nya erfarenheter.

Skillnader mot psykodynamisk terapi

Till skillnad från psykodynamisk terapi är KBT en metod som bygger på medvetna processer. Terapin går ut på att du prövar att tänka eller göra på ett annat sätt, vilket bidrar till nya erfarenheter och att de svårigheter som du upplever minskar. Det är även en mer aktiv metod som går ut på hjälp till självhjälp.

Beteendeanalys

KBT börjar med en noggrann beteendeanalys för att analysera vad det är som ligger till grund för just de problem som du upplever. Vi väljer ett fokus för terapin med hjälp av en problemlista där du prioriterar de problem som du vill få hjälp med. Du lär dig mer om dina egna tanke- och beteendemönster och hur dessa bidrar till de svårigheter som du upplever.

Exponering och undervisning

Ett centralt inslag är att inte undvika det man är rädd för, utan att gradvis exponera sig för det man är rädd för. Du får hjälp med att utmana dig själv om det är så att du undviker situationer som du skulle vilja vara med om, eller hjälp med att hindra dig själv om du i stället har fastnat i ett impulsivt beteende.

I KBT ingår även undervisning, psykoedukation, där du får ökade generella kunskaper i psykologi. Du får även uppgifter mellan gångerna. Metoden kan även inkludera att du läser en bok vid sidan av terapin för att lära dig mer om det du vill ha hjälp med, att vi gör andnings- och avslappningsövningar eller rollspel.

När lämpar sig KBT?

KBT är egentligen ett paraplybegrepp för olika slags terapier där man kan fokusera mer eller mindre på tankar, beteenden och även väva in aspekter av acceptans och medveten närvaro. Min erfarenhet är att KBT är bra att använda om symtomen är i fokus som vid sömnproblem, stress eller ångestsyndrom. Jag använder däremot inte KBT vid kris, sorg eller traumabearbetning. För personer som är ovana vid att prata om sig själva och inte är intresserade av att utveckla den sidan av sig själva kan KBT också vara lättare att ta till sig än en samtalsterapi.

Psykoterapi

KBT

Stress & återhämtning