Behandling

Psykoterapi

Jag arbetar som regel med vuxna, det vill säga med personer över 18 år. Mitt sätt att arbeta anpassas efter dina behov och förutsättningar. Jag arbetar med psykodynamisk terapi utifrån relationen som grund och använder de metoder som jag tror lämpar sig bäst. Om det rör sig om trauma använder jag även EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som metod.

Jag har ägnat mig åt psykologi sedan tidigt 80-tal och har yrkeserfarenheter från skola, universitet, FoU-verksamhet, vård, omsorg, psykiatri och privat näringsliv. Jag erbjuder psykodynamisk insiktsterapi, kristerapi, traumabearbetning, stresshantering, stödjande samtal, fokuserad korttidsterapi, chefshandledning och konsultation.

Olika behandlingsalternativ

Beroende på vem du är och vad du behöver hjälp med finns det olika behandlingsalternativ som är mer eller mindre lämpliga. Bedömningen om vad som kan vara en lämplig metod görs tillsammans av dig och mig vid det första samtalet. Mitt sätt att arbeta är integrativt vilket innebär att jag ibland kombinerar olika metoder/tekniker om det kan vara hjälpsamt. Exempelvis kan en fokuserad terapi väcka minnen från barndomen som kan behöva få ta plats i terapin. En psykodynamiskt grundad terapi kan också kombineras med hemuppgifter om det är något du önskar för att hålla en process vid liv mellan samtalen.

Psykodynamisk terapi

En terapi som utgår från psykodynamisk teori kan pågå under längre eller kortare tid. Om du söker psykoterapi för att du vill utforska vem du är och förstå dig själv bättre, till exempel förstå vad som får dig att reagera eller agera som du gör, rekommenderas en längre terapi. Det är då bra om du kan komma en gång per vecka under ett eller flera år.

Det finns inte någon bortre gräns för kontakten. Du kan glesa ut samtalen efter en tid och komma lite mer sällan för att känna ett det finns ett stöd i den förändringsprocess som du arbetar med eller avsluta terapin efter ett tag. Efter avslut får du möjlighet att undersöka hur långt de egna vingarna bär och vad du har kunnat ta med dig från terapin. Det finns alltid en möjlighet att höra av sig på nytt om det är något som inträffar senare i livet, eller om du upplever att du har kört fast och inte kommer vidare på egen hand.

Du kan också gå i en fokuserad korttidsterapi på cirka 15–20 samtal utifrån ett specifikt tema eller fokus för terapin. Den här terapiformen ligger på en mer medveten nivå jämfört med vid en längre insiktsterapi men syftar även den till att skapa insikter om dig själv i relation till andra.

Traumabehandling

Om du har varit med om ett psykiskt trauma som inträffat nyligen eller längre tillbaka i tiden kan du behöva bearbeta det. Du kan ha varit med om en olycka, en attack, ett övergrepp eller någon annan form av hot eller plötslig förlust som du behöver hjälp med att bearbeta.

Vid traumabehandling använder jag oftast en metod som heter EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Metoden bygger på att vi närmar oss händelsen då det psykiska traumat inträffade och gradvis bearbetar minnena av det som inträffat. EMDR är en evidensbaserad metod som anses mindre krävande än till exempel Prolonged exposure (KBT-metod för behandling av trauma). Jag har gått steg 1 i denna utbildning vid EMDR institutet (Kerstin Bergh Johannesson).

Traumabearbetningen gör att det du har varit med om upplevs som mindre skrämmande och att du får en mer ökad tro på dig själv och din förmåga. Jag arbetar inte med komplexa trauman, t ex att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av närstående.

Vi behöver träffas några gånger innan vi börjar bearbetningen för att du ska känna dig trygg i vår relation. Metoden fungerar inte för alla, men vi kan göra ett försök. Om den här metoden inte fungerar prövar vi att bearbeta minnena genom ord och bilder.

Andra former av stöd och rådgivning

Jag arbetar även med kristerapi, stödjande samtal, chefshandledning och konsultationer (rådgivning).

Problem då terapi ofta hjälper

  • Relationsproblem: i en kärleksrelation, i förhållande till egna barn, styvbarn, föräldrar, på arbetsplatsen mm.
  • Ensamhet, svårigheter att komma någon nära eller etablera en långvarig relation.
  • Stress, oro, ångest, sömnproblem, nedstämdhet och depression.
  • Perfektionism och prestationsbaserad självbild.
  • Rädslor och fobier av olika slag.
  • Kris, trauma, sorg och förluster av olika slag, skilsmässa, kronisk sjukdom, anhörigvård.
  • Livsomställningar: att gå ur gymnasiet, att bli förälder, mittlivskriser, när barnen flyttar hemifrån, pensionering, arbetslöshet, att byta jobb, att flytta.

Psykoterapi

Stress & återhämtning

Kontakta mig